Advies

ICT en domotica oplossingen waarbij de relatie tussen cliënt en zorgprofessional centraal staat.

Wij werken vanuit een visie dat bij de toepassing van zorgtechnologie niet de implementatie van techniek  centraal staat, maar het verbinden van de mogelijkheden van de techniek met de belevingswereld van de toekomstige gebruikers. Met als resultaat dat zorgtechnologie bijdraagt aan het vergroten van het zo zelfstandig mogelijk en plezierig kunnen wonen en leven van cliënten, het werkplezier van medewerkers en de prestaties van de organisatie. Op basis van onze jarenlange ervaring hebben wij een ‘goede praktijk’ ontwikkeld met behulp waarvan wij organisaties kunnen ondersteunen in het hele traject van beleid- en planvorming tot en met realisatie.

Wij onderscheiden daarin de volgende stappen: 

 

Planvorming ondersteund door ons advies en onze begeleiding: 

1e fase;  Ontwerpen

2e fase;  Selecteren

3e fase;  Implementeren

4e fase;  Borgen en evalueren 

 

Stap 1: Ontwerpen

Centraal bij vernieuwing van zorgsystemen staat de visie op zorgverlening. Zorgtechnologie dient bij te dragen aan het realiseren van de visie op zorgverlening.

 

Deze stap levert de volgende documenten op: 

  1. Visievorming, vanuit de huidige visie en beleidsstukken een richtinggevend visiedocument gebruikersinstallaties zorgtechnologie;
  2. Functioneel Programma van eisen;
  3. Inventarisatie huidige systemen
  4. Technisch programma van Eisen;
  5. Investeringsbegroting 

In de vorm van een werkconferenties, worden zorgverleners en hun leidinggevenden nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van de documenten. 

De resultaten hiervan worden in een visie document en het Functioneel PvE opgenomen.

 

Na het vaststellen van het functioneel PVE zal het technisch PVE worden opgesteld. Input (wensen en eisen) vanuit de afdeling ICT en facilitair zijn hierin gewenst zodat de bedachte techniek aansluit op de bestaande ICT en facilitaire architectuur.

 

Stap 2: Selecteren

Deze stap heeft betrekking op het selecteren van de ‘spullen’ . De wijze van selecteren en planning hiervoor stellen we gezamenlijk vast en worden er offertes opgevraagd en beoordeeld met als richtinggevend kader een opgestelde begrotingen.

 

Stap 3: Implementeren

Stap 3 heeft betrekking op begeleiding tijdens de ombouw fase. 

We maken hierbij een onderscheid in drie aandachtsgebieden. 

 

1e, Vervanging;.

2e, Gebruikers;

3e, ICT;

Voor punt 1 vervanging, De externe partijen zoals installateur of telecom leverancier zullen gedurende de vervanging worden begeleid, zullen vergaderingen worden bijgewoond en inspecties op worden uitgevoerd ter controle dat de juiste voorzieningen tijdig worden gerealiseerd.

 

Voor punt 2 Gebruikers, er zal een opleidingsplan worden opgesteld en gedurende de vervanging zullen gebruikers geïnformeerd worden over de gemaakte keuzes en de uitvoer hiervan in de installaties. Het opleidingsplan zal beschrijven welke trainingen voor, tijdens en na vervanging  zullen plaatsvinden en welke begeleiding gewenst is bij de ingebruikname.

 

Voor punt 3 ICT, zullen de architectuur (technisch ontwerp), uitgangspunten en het beheer van de ICT infrastructuur worden ontworpen en vastgesteld. Hiernaast zal een testscript worden opgesteld voor een juiste opleveringen een impact analyse worden gemaakt om de risico’s en consequenties bij storingen in kaart te brengen en richtlijnen voor service en beheer van de installaties vast te stellen.

 

Stap 4: Borgen en Evalueren


4.1 Projectbegeleiding


Voor de besturing van het project wordt een beperkte projectorganisatie samengesteld, bestaande uit een werkgroep. 

Hierin is vertegenwoordiging van de zorglocatie(s), manager facilitair, ICT en toeleveranciers en installateur op afroep.

 

4.2 Plan van aanpak, planning en testscripts

 

Aan de hand van een plan van aanpak zullen de werkzaamheden worden gestart en een planning worden opgesteld. De projectmanager van Avics zal nauwkeurig de planning bewaken en zorg dragen voor een gecontroleerde overgang.

Vooraf zullen testscript (functioneel en technisch) bepalen of de installatie voldoet aan het opgestelde programma van eisen (functioneel en technisch).

 

4.3 Evaluatie

Na in gebruikmaken zal met een afvaardiging van de gebruiker een evaluatie plaats vinden zodat de resultaten beter inzichtelijk worden en de uitkomsten hiervan gebruikt kunnen worden door het management om verbeteringen en/of veranderingen in gang kunnen zetten. De evaluatie wordt afgezet tegen een ‘nul’ meting die vooraf wordt gehouden inclusief interviews over gebruik van de huidige techniek.